14.02.2020 Kansallinen demokratiaohjelma 2025: KICK OFF-TILAISUUS / Det nationella demokratiprogrammet 2025: KICK OFF-EVENEMANG

OHJELMA / PROGRAM
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Pekka Timonen.
Ordförande för evenemanget är kanslichef Pekka Timonen.

12:00 Tilaisuuden avaus / Tillställningen öppnas
Kansliapäällikkö, Pekka Timonen, oikeusministeriö
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet

12:10 Demokratiaohjelma: MITÄ, MIKSI JA MITEN? / Demokratiprogrammet: VAD, VARFÖR OCH HUR?
Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, demokratia ja julkisoikeusosasto, oikeusministeriö
Niklas Wilhelmsson, enhetschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet

12:30 MISTÄ ON KYSE JA MITEN VOIN OSALLISTUA? / VAD HANDLAR DET OM OCH HUR KAN JAG DELTA?
Keskustelu demokratiaohjelman toimeenpanosta: ennakkoon pyydetyt puheenvuorot ja vapaata keskustelua
Diskussion om genomförandet av demokratiprogrammet: förhandsanmälda inlägg och fri diskussion

Ohjelmakokonaisuudet I / Programmets temahelheter I

1. Osallisuus ja yleiset huomiot demokratiaohjelmasta / Delaktighet och allmänna synpunkter på demokratiprogrammet
2. Edustuksellinen demokratia / Representativ demokrati
3. Suora ja osallistuva demokratia / Direkt och deltagardemokrati

14:00 Kahvi / Kaffeservering

14:20 Ohjelmakokonaisuudet II / Programmets temahelheter II

4. Hallinnon avoimuus, kuuleminen ja kansalaisyhteiskunta / Förvaltningens öppenhet, samråd och civilsamhället
5. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus ja nuorten osallisuus / Fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt ungas
delaktighet

15:20 Raportoijan päätelmät / Rapportörens slutsatser
Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, demokratia ja julkisoikeusosasto, oikeusministeriö
Niklas Wilhelmsson, enhetschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet

15:30 Tilaisuus päättyy / Evenemanget avslutas

Oikeusministeriö/ Demokratia 2025 | 1581675763

Kiva kun seuraat kansallisen demokratiaohjelman 2025 verkkolähetystä! Voit lähettää kysymyksiä ja tiivitä kommentteja tilaisuudessa jaettavaksi tämän viestitoiminnon kautta.

Oulun kaupunki, Merja Niemelä | 1581676342

Kiitos Ari Tammelle kommentista, Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto mukaan ja esim. kutoskaupungit ideoimaan kansallista demokratiaohjelmaa!

Oulun kaupunki, Merja Niemelä | 1581676470

Valtiovarainministeriöllä aluekierros tulossa avoimesta hallinnosta, siinä yksi hyvä esimerkki toteutuksesta ja alueellisesta osallisuudesta.

Hei Merja! Teemme demokratiaohjelman puitteissa yhteistyötä valtionvarainministeriön kanssa. Tämän päiväisessä tilaisuudessa kerrotaan hieman enemmän aluekierroksesta, joka kuuuu ohjelmaan.

Oulun kaupunki, Merja Niemelä | 1581676618

Hienoa että aluekierros sisältyy ohjelmaan, tervetuloa myös Ouluun :)

Kiitos, paikkakunnista tiedotetaan myöhemmin. Pyrimme välttämään päällekyyksiä muiden "kiertueiden" kanssa ja käymään keskenään erilaisilla paikkakunnilla eripuolilla Suomea.

Deliberatiivisen demokratian insituutti, Lari Karreinen | 1581677018

Valtionhallinnossa on eri yksiköissä jo toimivia osallisuuskäytäntöjä, minkä lisäksi monissa kunnissa ja kaupungeissa on jo edistyksellisiä käytäntöjä sekä osallisuusmalleja. Näitä kaikkia kannattaa hyödyntää kun suunnitellaan valtionhallinnon osallisuustoimia.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581677029

Osallisuuden parhaaksi toteutumiseksi on tärkeää huomioida sen ylisukupolvinen ulottuvuus. Erityisen tärkeää on saada mukaan eri ikäiset lapset ja nuoret; myös pienet lapset sekä ne lapset ja nuoret, joita emme tavoita edustuksellisten rakenteiden kautta.

Deliberatiivisen demokratian insituutti, Lari Karreinen | 1581677041

Isojen ihmisjoukkojen tavoittamisessa meillä on Suomessa vielä käyttämättä kansalaiskokoukset "citizen assemblies", joita on käytetty hyvin tuloksin lainvalmisteluissa mm Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Kun osallistujat valikoidaan edustavaksi otokseksi "kansakunta pienoiskoossa", niin saadaan monipuolinen ja puntaritu kansalaismielipide, joka vaikuttaa osallistujajoukkoa laajemmin.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581677697

Lapset ja nuoret jakavat yhä enemmän päivittäistä arkeaan digitaalisissa ympäristöissä. Osallisuus muotoutuu vahvasti myös tätä kautta: siksi lasten ja nuorten digiarkeen on syytä tutustua yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Huomioidaanhan tämä. Myös lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen kehittämisen ja tarjoamisen osalta.

Deliberatiivisen demokratian insituutti, Lari Karreinen | 1581677935

Emilia Palosen kommenttia jatkaen, tarvitaan hallinnon ylhäältä alaspäin suuntautuvien osallistumismahdollisuuksien lisäksi alhaalta ylöspäin tulevia aloitteita. Kansalaisaloitteet ovat yksi erinomainen tällainen mahdollisuus kansalaisille asettaa omia asioitaan agendalle. Tätä voisi tukea mahdollisuus käynnistää kansalaisraateja tai kansalaiskokouksia kansalaisten tärkeiksi kokemista, juuri sillä hetkellä kuumista aiheista. Ne voisivat liittyä kansalaisaloitteisiin, tai sitten ei, nostaen paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia kysymyksiä agendalle. Tuotoksena olisi kansalaisraadin tai -kokouksen tekemä, kansalaisten puntaroitu näkemys asiasta.

Osallistumishyve | 1581677942

Osallisuudesta puhuttaessa olisi ihan paikallaan huomioida, että kukin yksilö on paitsi yhteiskunnan jäsen, myös oman lähiyhteisönsä jäsen ja elää vieläpä omaa elämäänsä, omassa elämäntilanteessaan. Siihen ei aina mahdu laajempaan yhteiskunnalliseen debattiin tai yhteiskunnan järjestämiin työpajoihin osallistuminen. On huolestuttavaa jos tämä tulkitaan osattomuudeksi.

Vaasan kaupunki, Suvi Aho | 1581677950

Toivon selkokielisen (ja ainakin kotimaisten lisäksi in English) kuvitetun materiaalin tuottamista kuntademokratian rakenteesta ja lakisääteisistä vaiktuusmahdollisuuksista esim. oikeusministeriön ja kuntaliiton toimesta. Tälle lienee käyttöä mm. kaikissa Suomen 310:ssä kunnassa. Tervetuloa monikieliseen Vaasaan kiertueellanne! Meillä toimii myös maakunnallinen osallisuusryhmä Pohjanmaan maakunnassa, joka toimii viranomaisten ja kuntien osallisuustyön ja kokemustenvaihdon areenana.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581678493

Tässä esimerkki lasten ja nuorten digiarkeen tarjotusta palvelusta, jossa vastataan lasten ja nuorten kysymyksiin heille tutussa digiympäristössä. Osallisuus on sitä, ettei kasvava lapsi tai nuori jää kysymyksineen ja huolineen yksin. https://www.instagram.com/kysylastensuojelusta/?hl=fi

Hanna Tulensalo, Pelastakaa Lapset | 1581678496

Lapset ja nuoret tuovat esiin arkisen osallisuuden merkityksen, tulenko kuulluksi ja saanko vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin lähiyhteisöissäni. Kun pyrimme vahvistamaan osallistumista, tulisi aina kysyä systemaattisesti myös lasten ja nuorten omaa kokemusta: koenko osallisuutta arjessani. Tämän tulisi olla onnistumisen tärkein mittari.

Osallistumishaluttomuutta vai tyytyväisyyttä? | 1581678528

Osallistumishyveen kommentti on jyvällä. Suuri joukko ihmisiä on siinä määrin tyytyväisiä palveluihin ja yhteiskuntaan, että arkikiireiden keskellä osallistumisen sijaan valitaan käynti Prismassa tai lasten harrastuskuljetukset. Siksi nämä uudet menetelmät eivät saisi nojata liikaa rakenteisiin ja prosesseihin vaan tuoda asiat sinne, missä ihmiset ovat. Kansalaisraadit jne. vaativat aktiivista paikalle menemistä, minkä perustyytyväiset ihmiset jättävät muille.

Tiia | 1581678661

Miten demokratia näyttää olevan naisten asia?

Deliberatiivisen demokratian insituutti, Lari Karreinen | 1581678959

Nimimerkille Osallistumishaluttomuutta vai tyytyväisyyttä? , osallisuuden tuominen sinne missä ihmiset ovat on yksi avain onnistumiselle ja se, että tavoitetaan niitä jotka eivät muuten jo osallistu. Nämä eivät sulje toisiaan pois. Kansalaisraateihin voidaan valita osallistujat satunnaisotannalla. Osallistujilla on silloin mukana niitä, joiden ääni ei muuten kuulu, niitä ja jotka jo osallistuvat.

Tiia | 1581679225

Kun voisi äänestää asioiden, eikä henkilöiden välillä. En koe kenenkään edustajan edustavan minua.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581679294

Auttaisiko äänestysikärajan laskeminen?
Tässä Allianssin kooste: 16 syytä alentaa äänestysikärajaa kaikissa vaaleissa: https://issuu.com/allianssiry/docs/16syyta

Hanna Tulensalo, Pelastakaa Lapset | 1581679571

Ohjelmassa nuoret ovat huomioitu. Sen lisäksi toivoisin, että myös pienemmät lapset ovat selkeästi "kirjoitettu sisään". Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikilla lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja lapsen näkemykset tulee ottaa huomioon. Oikeus osallisuuteen kuuluu siis kaikenikäisille lapsille.

Tiia | 1581679958

Kunnallisvaalit. Kun on pari kertaa muuttanut paikkakunnalta toiselle, tuntee itsensä suomalaiseksi eikä enää ymmärrä kuntaa omakseen.

Deliberatiivisen demokratian insituutti, Lari Karreinen | 1581679978

Nimimerkile Tiia, yksi ratkaisu tähän voisi olla liquid democracy, jossa äänestetään henkilöä ja äänestäjälle jää myös mahdollisuus ottaa äänensä pois edustajalta ja käyttää se itse tai delegoida toiselle, jos on eri mieltä jossain asiassa. Näit uusia demokratian muotoja on myös vaihtoehtoina nykyiselle ja niitä tulisi kokeilla. Lisätietoja löytyy täältä:ä
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_democracy
https://medium.com/organizer-sandbox/liquid-democracy-true-democracy-for-the-21st-century-7c66f5e53b6f

Tiia | 1581680452

Tämä striimaus ja kommentointi on ehdottoman hyvä lisä demokratian työkaluihin. En maalta pääse osallistumaan muutoin. Ja puolueeseen liittyminen ahdistaa. Ajatuksenvapaus on teemani.

Ilmasto | 1581680582

Ilmastonmuutos on vauhdittanut kansalaisten osallistumista niin ilmastolain kuulemisiin (2500 henkeä) kuin esimerkiksi ilmastomarsseille. Ilmastopäätöksentekoa ei kuitenkaan kyselyjen mukaan koeta avoimeksi ja saavutettavaksi kaikille. Moni ministeriö valmistelee ilmastoasioita ja käytännöt ovat kirjavat. Esimerkiksi MMM:n ja TEM:n valmistelun avoimuudessa olisi toivomisen varaa. Monia asioita tehdään myös ilman kunnon tiedottamista tai osallistumismahdollisuuksia.

Hanna Tulensalo, Pelastakaa Lapset | 1581680741

Tuon taas esiin pienemmät lapset, joiden osallisuuden vahvistamiseen tarvitsemme keinoja. Jonkin verran edustuksellisia rakenteita on (esim. lapsiparlamentit), mutta niiden rinnalle tarvitaan monenlaisia osallisuuden ja yhteiskehittämisen tapoja, jotka mahdollistavat myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden kokemuksia. Uusiin avauksiin voi tutustua esim. täällä: https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/

Tiia | 1581680746

Kestävän kehityksen kansalaisraatiin olen osallistunut molemmilla kerroilla. Eli raateja on mahdollista järjestää ilman keräytymistä fyysisesti yhteen.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581680782

Jatkuvan uudistamisen, muutosten ja kokeilun sijaan on tarpeellista myös jatkuvuuden ja laadun takaaminen sellaisille rakenteille ja toiminnoille, jotka jo toimivat melko hyvin tai hyvin. Kokeiluissa on aina panostettava jatkuvuuteen.

Pelastakaa Lapset, Tiina-Maria Levamo | 1581681142

llmastonmuutoksen vastainen lasten ja nuorten liike on haastanut päättäjiä niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalisti. Ottavatko päättäjät tarpeeksi koppia tämänkaltaisesta merkittävästä kansalaisliikehdinnästä? Juuri tuo mainittu dialogin sidos päätöksentekoon on kriittinen kohta.

Tiia | 1581681143

Laittaisin paukut maakuntien demokratisoimiseen. Kunnat ovat jähmeitä.

Kansalaisareena ry / Marjo Salmela | 1581682384

Kansalaistoiminta on ehdottomasti tärkeä väylä vähentää ulkopuolisuuden kokemusta, tulla osalliseksi, lisätä toimijuutta, vahvistua vaikuttajana. Kansalaistoiminnan kautta saavutettu vaikuttamisen kokemus lisää luottamusta siihen, että itselle tärkeitä asioita on mahdollista edistää myös äänestämisen, kansalaiskuulemisten ja muiden osallistumistapojen kautta. Kansalaistoimintaa on resursoitava riittävästi ja kansalais- ja järjestötoiminnan autonomia on varmistettava.

Tiia | 1581682388

Kestävän kehityksen raadin järjestää valtioneuvoston kanslia.

Ilmastonmuutos keskiöön | 1581682395

Hieman ihmettelen, että ilmastonmuutos on nykyisessä paperissa mainittu vain kerran. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan laajasti yhteiskuntaa ja luo demokratialle ja osallistumille huomattavia muutoksia. Nykyinen paperi tuntuu olevan ajalta, jolloin ilmastokriisi oli yksi haaste muiden joukossa. Suomella on kuitenkin 2035 hiilineutraaliustavoite, joka on erittäin kunnianhimoinen ja vaatii kaikki mukaan sekä tukea poliittiselle päätöksenteolle.

Ilmastonmuutos keskiöön | 1581682399

Ohjelmakokonaisuuksissa olisi kyllä hyvä olla otsikkotasollakin ilmastonmuutos, eikä vain esim. nuoret ja ihmisoikeudet.

Tiia | 1581682406

Kun aktiivisten kansalaisten joukko "kulkee" monissa tilaisuuksissa, myös asiat alkavat linkittyä yhteen.

Tiia | 1581683654

Korkeakoulutettuna kotiäitinä ja omaishoitajana minulla on aikaa ja mahdollisuus osallistua osallistua keskusteluun. Mutta sekä äitiyttä että kansalaisaktiivisuutta ei katsota työksi. Olen etuoikeutettu.

Organisaation tietäminen on tärkeää | 1581684241

Kyllä, on tärkeää tietää kenen kanssa keskustelee tai kenen kanssa pitää keskustella. Muuten ei voi tietää onko jonkin ideologisen tahon järjestämässä "vaikuttamistilaisuudessa". Mutta: asia pitää olla fokuksessa, ei rakenne.

Jyväskylän kaupunki / Tanja Räty | 1581684522

Demokratiaverkkopalvelujen kehittäminen on tärkeää, mutta niin kuin kaikki ajattelemme, osallisuusprosessi pitää suunnitella niin, että koko prosessin aikana mahdollisuuksia olla mukana on erilaisia. Verkkopalvelut ovat nousseet omassa työssäni todella tärkeään osaan viime aikoina.

Toimintasuunnitelmaluonnosta lukiessani löysin itseni miettimästä useamman kerran, että mikä osuus tavoitteista kohdentuu valtiotasoon ja mikä kuntatasoon.

Petra&Varpu, Pohjanmaan liitto | 1581685550

Tässä kokonaisuudessa, olisi hyvä olla ohjelma, jolla kouluihin viedään tietoa päätöksenteosta ja äänestämisestä ennen vaaleja ja keskustellaan vaaleihin liittyvistä teemoista.

Petra&Varpu, Pohjanmaan liitto | 1581685557

Liikkuva ennakkoäänestysbussi oppilaitokselta oppilaitokseen (lukiot, ammattiopistot, korkeakoulut)

Jyväskylän kaupunki / Tanja Räty | 1581685943

Tärkeää viedä kaupunkien kehittämishankkeet (alueelliset ja koko kaupungin) oppimisympäristöiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja korkeakoulujen toimintaan.

Ympäristöministeriö | 1581685948

Kansalaiset osallistuivat sankoin joukoin ilmastolain valmisteluun: n. 2500 henkeä vastasi verkkokyselyyn viidellä eri kielellä. Myös luonnonsuojelulain kyselyyn on jo vastannut n. 1000 henkeä.

Ympäristöministeriö | 1581685954

Nuoria kuullaan ilmastolain valmistelussa mm. ALL-YOUTH STN-hankkeen kanssa ja osana Erätauko-dialogeja. Lisäksi olemme tavanneet mm. ilmastolakkolaisia, nuorten ilmastonmuutoksen pyöreän pöydän osallistujia ja tulemme tapaamaan kohdennetusti nuoria.

Kansalaisareena ry / Marjo Salmela | 1581686755

Käytännön esimerkki vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ovat vapaaehtoistoiminnan kurssit. Kansalaisareena kehitti Jeesaan-hankkeessa vapaaehtoistoiminnan kurssimallin ja toteutti toisen asteen oppilaitoksissa vapaaehtoistoiminnan kursseja, joihin sisältyi tietty määrä vapaaehtoistoimintaa nuorten itse valitsemissa paikoissa. Kursseille osallistuneet nuoret pitivät niin kurssien tietosisältöä kuin etenkin käytännön vapaaehtoistoimintaa erittäin antoisana. Vapaaehtoistoiminnan kurssit helpottavat nuorten ajankäytön haasteita; lukiolaisilla ja ammattiin opiskelevilla koulupäivät voivat olla pitkiä ja niiden jälkeen pitää vielä tehdä läksyt. Tärkeää on myös nähdä kavereita ja käydä harrastuksissa. Aika vapaaehtoistoiminnalle voi olla tällöin vähissä. Vapaaehtoistoiminnan kurssien kautta nuoret lisäsivät monia demokratian kannalta tärkeitä taitoja, saivat kokemuksen vapaaehtoistoiminnasta sekä kimmokkeen jatkaa toimintaa vapaaehtoisyhteisöissä myös vapaa-ajalla.

Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Suomi ry | 1581686762

Tiina Karhuvirta nosti oppilaskuntatoiminnan kehittämisen. Olen yli 20 vuotta kysellyt, kuka sen kehittämisestä vastaa hallinnossa, mutten ole vielä löytänyt vastuutahoa. Laadukas oppilaskuntatoiminta voisi viedä kaikkien nuorten osallisuutta vahvasti ja laajasti eteenpäin. Se on iso mahdollisuus. Nyt siihen ei kuitenkaan ole saatavissa mistään pitkäjänteistä tukea, mm. se ei sisälly millään muotoa opettajakoulutuksen sisältöihin. Olisiko aika ottaa tämä aidosti kehittämisen kohteeksi?

Oikeusministeriö/ Demokratia 2025 | 1581687063

Kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Vaikka niitä ei kaikkia nostettu keskusteluun, huomioimme ne demokratiaohjelman toimintasuunnitelman jatkokehittämisessä. Hyvää viikonloppua!

Hyvät suunnitelmat käytäntöön ja olemassa olevat mallit käyttöön | 1581687064

Hienoa jos suunnitellut toimenpiteet otetaan käyttöön mm. kaikkien ministeriöiden valmisteluissa. Nyt tekeillä olevaa Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ollaan tekemässä 12 vuodelle, miten varmistetaan esimerkiksi julkisenliikenteen osalta nuorten osallisuus niin tavoitteiden kuin toimenpiteiden valmistelussa ja päätöksenteossa?

Toivottavasti tosiaan opettajien ja oppilaitosten henkilökunnan osaamisen vahvistamisen lisäksi panostetaan muiden nuorten kanssa toimivien kuten nuorisotyöntekijöiden demokratiakasvatuksen ja osallistamisosaamisen vahvistamiseen.

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2020-02-14 Kansallinen demokratiaohjelma 2025: KICK OFF-TILAISUUS

Tilaisuuden avaus / Tillställningen öppnas: Kansliapäällikkö, Pekka Timonen, oikeusministeriö / Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet Demokratiaohjelma: MITÄ, MIKSI JA MITEN? / Demokratiprogrammet: VAD, VARFÖR OCH HUR?: Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, demokratia ja julkisoikeusosasto, oikeusministeriö / Niklas Wilhelmsson, enhetschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet MISTÄ ON KYSE JA MITEN VOIN OSALLISTUA? / VAD HANDLAR DET OM OCH HUR KAN JAG DELTA?: Keskustelu demokratiaohjelman toimeenpanosta: ennakkoon pyydetyt puheenvuorot ja vapaata keskustelua / Diskussion om genomförandet av demokratiprogrammet: förhandsanmälda inlägg och fri diskussion Ohjelmakokonaisuudet I / Programmets temahelheter I: 1. Osallisuus ja yleiset huomiot demokratiaohjelmasta / Delaktighet och allmänna synpunkter på demokratiprogrammet 2. Edustuksellinen demokratia / Representativ demokrati 3. Suora ja osallistuva demokratia / Direkt och deltagardemokrati Ohjelmakokonaisuudet II / Programmets temahelheter II 4. Hallinnon avoimuus, kuuleminen ja kansalaisyhteiskunta / Förvaltningens öppenhet, samråd och civilsamhället 5. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus ja nuorten osallisuus / Fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt ungas delaktighet Raportoijan päätelmät / Rapportörens slutsatser: Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, demokratia ja julkisoikeusosasto, oikeusministeriö / Niklas Wilhelmsson, enhetschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, justitieministeriet

SUORA LINKKI