Lähetys on päättynyt.

07.12.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen, osittain pöydälle 3.12.2020
4 Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
5 Hallintosäännön tarkistaminen työllisyyskokeilun johdosta sekä työllisyyspalveluiden työpajatoiminnan siirtäminen Omnialle
6 Perusturvajohtajan viran vakinainen täyttäminen sosiaali- ja terveystoimessa
7 Keilaniemen kalliopysäköintilaitos asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen
8 Valtuustokysymys Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä
9 Valtuustoaloite Keskuspuiston laajentamisesta
10 Valtuustoaloite niittylajien elinympäristön lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi Espoossa
11 Valtuustoaloite Suomenojan linnustoseurannan toteuttamisesta vuosittain

Fullmäktiges föredragningslista

1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
2 Val av protokolljusterare
3 Godkännande av budgeten för 2021 och ekonomiplanen (delvis bordlagt 3.12.2020
4 Tredje delårsrapporten 2020 jämte åtgärder
5 Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av ett sysselsättningsförsök samt överföring av sysselsättningstjänsternas verkstadsverksamhet till Omnia
6 Ordinarie tillsättande av tjänsten som omsorgsdirektör vid social- och hälsovårdssektorn
7 Godkännande av detaljplanen Underjordisk parkering i Kägeludden och en detaljplaneändring
8 Fråga om tryggande av de ursprungliga havsöringsbestånden i Esboån och Mankån
9 Motion om utvidgning av Centralparken
10 Motion om att utöka och skapa mångsidigare livsmiljöer för ängsarterna i Esbo
11 Motion om en årlig inventering av fågelbeståndet i Finno

Ei viestejä. Lähetä omasi!

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET